Privātuma politika

Lietotāju datu drošība

AS “DIĀNA” ir interneta veikala ventspils.citro.lv īpašnieks. AS “DIĀNA” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. ventspils.citro.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā AS “DIĀNA” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

  1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu vietnes izmantošanu.

Pircēju personas datus AS “DIĀNA” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, AS “DIĀNA” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Veicot pasūtījumu ventspils.citro.lv, pircējs piekrīt un atļauj AS “DIĀNA” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.

Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

  1. datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  2. dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
  4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (saziņai).
  5. dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

AS “DIĀNA” nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām kā to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina ventspils.citro.lv iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt AS “DIĀNA”, izmantojot e-pasta adresi: info@ventspils.citro.lv. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  1. kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.